Chính sách

Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS

Mỹ Bình 21/10/2023 - 11:02

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

image00120231015095202.jpg
Huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá.

Phấn đấu đầu tư xây dựng hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống họp trực tuyến với đường truyền chuyên biệt tại Ban Dân tộc tỉnh đáp ứng chuẩn kết nối theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, đảm bảo an toàn thông tin, hoạt động ổn định, thông suốt để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu 80% các Sở, ban, ngành chủ trì triển khai các nội dung, tiểu dự án, dự án của Chương trình và UBND các huyện thực hiện Chương trình được nâng cấp trang thiết bị phòng họp trực tuyến trên cơ sở kế thừa, phát triển hạ tầng sẵn có của các Sở, ban, ngành và các huyện đáp ứng chuẩn kết nối đến hệ thống họp trực tuyến của Trung ương, của tỉnh.

Có ít nhất 30% các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn được triển khai trên môi trường số; 100% người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; từng bước đưa các lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số được bảo tồn dưới dạng cơ sở dữ liệu số hóa, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu đến với cộng đồng trong và ngoài nước thông qua các nhiệm vụ, dự án trong phạm vi Kế hoạch.

Kế hoạch tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Phối hợp, triển khai cung cấp các dữ liệu, số liệu, chỉ số thống kê, báo cáo kết quả triển khai các nội dung, tiểu dự án, dự án của Chương trình trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện các phần mềm do Ủy ban Dân tộc xây dựng.

Phối hợp Ủy ban Dân tộc tổ chức đào tạo chuyển giao và hướng dẫn vận hành Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả cho các cơ quan, địa phương chủ trì, triển khai các nội dung, tiểu dự án, dự án của Chương trình trên địa bàn tỉnh.

image00220231015095203.jpg
Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện tích hợp, liên thông Cổng thông tin điện tử của tỉnh Phú Yên, Cổng thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên với Cổng thông tin của Chương trình do Ủy ban Dân tộc xây dựng để khai thác, đồng bộ dữ liệu về các văn bản, chính sách, hoạt động, báo cáo kết quả.

Cùng với đó, đầu tư xây dựng hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống họp trực tuyến với đường truyền chuyên biệt tại Ban Dân tộc tỉnh đáp ứng chuẩn kết nối theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc, đảm bảo an toàn thông tin, hoạt động ổn định, thông suốt để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO