Đời sống xã hội

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

Thanh Hải - Mạnh Thắng 06/12/2023 - 06:52

Ngày 5/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo khoa học: Xây dựng khung chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành; Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi và các thành viên tổ biên soạn chương trình, chuyên gia về lĩnh vực công tác dân tộc, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc; trong lịch sử dựng nước và giữ nước, các dân tộc luôn đoàn kết, gắn bó, yêu thương, đùm bọc nhau. Phát huy truyền thống đó, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định quan điểm bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, tạo mọi điều kiện để các dân tộc cùng phát triển, gắn bó mật thiết với sự phát triển chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hoá, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số”.

img-_35.jpg
Quang cảnh hội thảo.

GS.TS Lê Văn Lợi nhấn mạnh, Nghị quyết số 43 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc đã khẳng định: Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, phát huy nội lực, vươn lên cùng phát triển...chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số.

Trong giải quyết vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc, công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức - những người tham gia hoạch định chính sách và thực thi chính sách về dân tộc có vai trò rất quan trọng.

Nhận thức rõ vấn đề này và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 771 phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”.

Mục tiêu của Đề án nhằm “Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc”.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức (đối tượng 1 và đối tượng 2) theo Quyết định số 771/QĐ-TTg.

Đây là những cán bộ có chức vụ, chức danh từ ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cho đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của hệ thống chính trị, có vai trò quyết định trong tham mưu hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và thực hiện công tác dân tộc nói riêng.

Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ những nội dung cần có trong chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 1 và 2; cấu trúc của chương trình bồi dưỡng, những thuận lợi, khó khăn, điều kiện cần có để triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức đạt hiệu quả…

Các nhà khoa học, nhà quản lý cũng đã trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những kinh nghiệm thực tế mà các nhà khoa học đã tích lũy được trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cũng như trong qua trình thực hiện các nhiệm vụ nhằm giải quyết vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc của địa phương, đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO