Đời sống xã hội

Phát huy tốt nguồn lực từ Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN

Trần Kiên 22/12/2023 - 17:07

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), năm 2023, huyện Yên Thuỷ tiếp tục bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Hoà Bình để triển khai thực hiện các nguồn lực của Chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

398-202312221554371.jpg
Công trình Nhà văn hóa xóm Heo, xã Đa Phúc được đầu tư xây mới với số vốn 950 triệu đồng. Ảnh: TK

Phát huy tính công khai, dân chủ

Năm 2023, việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Yên Thuỷ đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN đã góp phần hỗ trợ giúp cho bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc khó khăn dần vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Bà con tin tưởng vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo UBND huyện Yên Thuỷ, trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN, UBND huyện luôn thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ, phát huy tối đa sự tham gia của người dân trong cộng đồng từ khâu lựa chọn dự án đầu tư, triển khai thực hiện, nghiệm thu và bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng…

Nhân dân được bàn bạc lựa chọn đầu tư các hạng mục công trình, mô hình dự án, bình chọn hộ gia đình được tham gia, hưởng lợi. Vì vậy, việc lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư đúng nguyện vọng của nhân dân, sát với thực tế địa phương. Kết quả việc triển khai thực hiện chương trình đạt hiệu quả, đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng.

Việc phân cấp, trao quyền cho địa phương thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN đã nâng cao tính chủ động trong quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình; nguồn vốn được sử dụng tập trung, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; đảm bảo công khai, minh bạch trong quản lý tổ chức triển khai thực hiện.

398-202312221554372.jpg
Công trình cứng hoá đường liên xã xóm Khuyển - xã Bảo Hiệu đi xóm Rộc - xã Hữu Lợi với tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng. Ảnh: TK

Đẩy nhanh tiến độ các công trình, phát huy hiệu quả vốn đầu tư

Theo báo cáo của phòng Dân tộc huyện Yên Thuỷ, huyện được phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí 33.000 triệu đồng để đầu tư xây dựng 39 công trình. Trong đó:

Dự án 1 được đầu tư Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Liên Hợp xã Hữu Lợi.

Dự án 4 được đầu tư 17 công trình, gồm: đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã khu vực III gồm 11 công trình xây dựng mới nhà văn hóa xóm; cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã gồm 05 công trình; cải tạo, nâng cấp chợ vùng đồng bào DTTS gồm 01 công trình.

Dự án 5 được đầu tư công trình nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trường PTDTBT TH & THCS xã Lạc Sỹ.

Dự án 6 được đầu tư 20 công trình nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xóm.

Tính đến ngày 11/11/2023 huyện Yên Thuỷ đã tiến hành nghiệm thu, thanh toán đối với cả 39 công trình; đã giải ngân 97,65% số vốn được giao; Ước thực hiện đến ngày 30/12/2023 hoàn thành 100% số vốn được giao.

Đối với vốn đầu tư năm 2023, huyện Yên Thuỷ được phân bổ số vốn 49.591 triệu đồng đầu tư xây dựng 29 công trình. Trong đó:

Dự án 4 được đầu tư 14 công trình, gồm: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã khu vực III gồm 05 công trình xây dựng mới nhà văn hóa xóm và 03 công trình giao thông thôn xóm; cứng hóa đường giao thông đến trung tâm xã, đường liên xã gồm 05 công trình; Cải tạo, nâng cấp chợ vùng đồng bào DTTS gồm 01 công trình.

Dự án 5 được đầu tư 01 công trình Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trường PTDTBT TH&THCS xã Lạc Sỹ.

Dự án 6 được đầu tư 14 công trình nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xóm.

Tính đến ngày 13/12/2023 đã giải ngân số vốn 30.718 triệu đồng, tương ứng với 61.94% số vốn được giao; Ước thực hiện đến ngày 30/12/2023 hoàn thành 100% số vốn được giao.

Các công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi diện mạo hạ tầng cơ sở vùng đồng bào còn khó khăn, đáp ứng được mong mỏi của bà con bấy lâu nay.

Ông Bùi Văn Hồng, Trưởng phòng Dân tộc huyện Yên Thuỷ cho biết, quá trình đầu tư các công trình được Phòng thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục các bước theo Luật Đầu tư công, đồng thời thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện để công trình sớm được bàn giao đưa vào sử dụng.398-202312221554373.jpg
Công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Liên Hợp – xã Hữu Lợi phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho khoảng 100 hộ dân. Ảnh: TK

Tập trung đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn sự nghiệp

Huyện Yên Thuỷ được phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN với số vốn 8.768 triệu đồng. UBND huyện đã phân bổ kinh phí và giao các phòng chuyên môn, đơn vị, Hội liên hiệp phụ nữ huyện và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện.

Đến nay, các đơn vị đã và đang thực hiện: Dự án 1 - Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 175 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán 196 hộ. Tiểu dự án 1 và 2 thuộc Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân; Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý. Tiểu dự án 3 và 4 thuộc Dự án 5: Sửa chữa, bảo dưỡng một số hạng mục công trình và mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đào tạo nghề, tuyên truyền hướng nghiệp. Đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch ( Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hoá tại các thôn vùng đồng bào DTTS). Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: Phát huy vai trò người có uy tín.

Tính đến nay đã giải ngân 82,55% số vốn được giao; ước thực hiện đến ngày 30/12/2023 sẽ hoàn thành giải ngân 100%.

Đối với kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2023, huyện Yên Thuỷ được phân bổ số vốn 24.223 triệu đồng. UBND huyện đã phân bổ kinh phí giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã Lạc Sỹ, Lạc Lương, Bảo Hiệu, Đa Phúc và Hữu Lợi để thực hiện.

Đến nay các đơn vị đã và đang thực hiện: Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Tiểu dự án 3 và 4 thuộc Dự án 5: Đào tạo nghề, tuyên truyền hướng nghiệp; Đào tạo nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du. Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: Phát huy vai trò người có uy tín.

Hiện đã giải ngân 20,67% số vốn được giao; ước thực hiện đến ngày 30/12/2023 sẽ giải ngân hoàn thành 60%.

Theo Trưởng phòng Dân tộc huyện, việc thực hiện Chương trình có thuận lợi là người dân tham gia sâu hơn trong công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, đóng góp kinh phí, ngày công lao động trong triển khai thực hiện các dự án, khuyến khích và mở rộng tạo được việc làm cho người lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thúc đẩy tinh thần tự lực, tự cường của người dân và cộng đồng trong giảm nghèo. Tuy vậy, các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS có xuất phát điểm thấp; địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, khí hậu diễn biến phức tạp, nguồn vốn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế ngày càng cao của bà con nhân dân… vì vậy, công tác giảm nghèo tại Yên Thuỷ còn gặp nhiều khó khăn.

Theo https://thanhtra.com.vn/
Copy Link
Copy Link
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO