Tuyên Quang

Phát huy sức mạnh văn hóa, con người
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện và bền vững. Trọng tâm của Chỉ thị là xây dựng con người Tuyên Quang với các phẩm chất như "Yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo". Đặc biệt, việc phát triển văn hóa được đặt ngang tầm với phát triển kinh tế, chính trị, và xã hội, đồng thời được gắn kết chặt chẽ với các chương trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO