Đời sống

Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân

Trung Hiếu 27/05/2024 - 14:07

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) gắn với việc thực hiện các tiêu chí XDNTM, đô thị văn minh đã và đang được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nông Cống (Thanh Hoá) triển khai, thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong Nhân dân.

Với phương châm “Gắn xây dựng đời sống văn hóa với NTM”, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trên địa bàn xã Hoàng Giang đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú; nhân rộng các mô hình người tốt, việc tốt điển hình tiên tiến... Thông qua việc giao trách nhiệm cụ thể cho từng hội, đoàn thể, phát huy vai trò gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên và đặc biệt luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” nên tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

177d0141519t71901l0.jpg
Thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với XDNTM, góp phần xây dựng thôn Phu Huệ, xã Hoàng Giang trở thành vùng quê đáng sống.

Nổi bật, phong trào xây dựng gia đình, thôn văn hóa được Nhân dân thực hiện tốt, đến nay toàn xã có 93,6% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 7/7 thôn đạt thôn văn hóa; có 3 thôn đạt thôn kiểu mẫu là Phu Huệ, Ngọc Tháp và Yên Thái. Từ đầu năm đến nay, với sự kích cầu của xã, Nhân dân tích cực đóng góp tiền của, công sức và hiến đất để mở rộng các tuyến đường giao thông; xây dựng được 4,5km tường rào; nhiều nhà văn hóa đã và đang được được chỉnh trang. Năm 2023, xã được công nhận xã NTM nâng cao và đang hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu.

Các xã Trường Sơn, Vạn Thắng, Vạn Hòa... cũng có sự thay đổi tích cực sau nhiều năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với XDNTM. Để phong trào được lan tỏa sâu rộng, huyện đã phát huy có hiệu quả vai trò của Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát động, triển khai các phong trào; đồng thời huy động sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”, “Đoạn đường em chăm”, “Đường cờ Tổ quốc”, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...

Trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng đời sống văn hóa gắn với XDNTM, huyện Nông Cống đã chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và việc xét tặng danh hiệu văn hóa công khai, minh bạch, đúng quy trình. Vì vậy, số lượng và chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, toàn huyện có 89% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 87% làng, thôn, tiểu khu được công nhận khu dân cư văn hóa, 140/161 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 86%. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cũng được huyện quan tâm và có chuyển biến tích cực với 29/29 xã, thị trấn có trung tâm văn hóa, thể thao; 12 xã có nhà luyện tập và thi đấu thể thao; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 35%, số người tham gia luyện tập thể dục - thể thao đạt 45%.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong huyện cũng tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Từ sự tham gia tích cực của người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân, các tệ nạn xã hội từng bước bị đẩy lùi, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được gìn giữ và phát huy. Hiện nay, trên địa bàn huyện nhiều lễ hội được duy trì, tổ chức và thực sự trở thành ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia như các lễ hội: đền Mưng, đền Bà Triệu, xã Trung Thành; đình làng Đông Cao, xã Trung Chính; đền thờ Vũ Uy, đền thờ Lê Hiểm - Lê Hiêu, xã Tân Phúc; đền Tam Giang, xã Tế Nông; đền thờ Tướng quân Đỗ Bí, xã Minh Nghĩa; chùa Vĩnh Thái, xã Hoàng Giang...

Đặc biệt, lễ hội đua thuyền trên sông Lãng Giang gồm các xã Trung Thành, Trung Chính... đã trở thành dịp sinh hoạt văn hóa tinh thần không thể thiếu của Nhân dân trong huyện. Thông qua các ngày hội, những sắc thái văn hóa truyền thống của dân tộc được khôi phục, bảo tồn, phát huy, qua đó góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Có thể thấy, phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với chương trình XDNTM ở Nông Cống đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện nếp sống văn minh. Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ và phát huy; nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao... góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị.

Trung Hiếu