Đời sống

Phấn đấu giảm nghèo bền vững ở thị xã vùng biên

THANH TIẾN 13/04/2024 - 10:12

Năm 2024, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Đồng thời, tích cực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá cho biết: “Nhằm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình) ngày càng hiệu quả, UBND thị xã yêu cầu các ngành, địa phương tích cực thực hiện các mục tiêu giảm nghèo đa chiều theo hướng bền vững. Cụ thể, phấn đấu giảm 0,8% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trong năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số (DTTS) và tại xã đặc biệt khó khăn giảm từ 2 - 3%/năm”.

t8tien.jpg
Nỗ lực tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá, các địa phương có đông đồng bào DTTS trên địa bàn thị xã, như: Văn Giáo, An Cư, Vĩnh Trung, An Hảo đều tích cực chăm lo đời sống của hộ nghèo, cận nghèo, từng bước hỗ trợ các trường hợp này về điều kiện sinh kế lâu dài nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Là địa phương đặc biệt khó khăn với hơn 75% dân số là đồng bào DTTS Khmer, xã Văn Giáo tích cực thực hiện chương trình giảm nghèo trong năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực. Chủ tịch UBND xã Văn Giáo Nguyễn Thanh Sơn thông tin: “Nhờ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo đời sống vùng đồng bào dân tộc, cũng như triển khai nhiều giải pháp về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã giúp đồng bào DTTS Khmer trên địa bàn xã nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần. Từ đó, tạo sự bình đẳng, đoàn kết giữa các thành phần dân tộc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn cũng cho hay, những tháng đầu năm 2024, UBND xã Văn Giáo phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã cùng các ngành liên quan tổ chức triển khai các chính sách đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS Khmer, như: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ chăn nuôi; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ vốn vay để phát triển kinh tế cho những hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, UBND TX. Tịnh Biên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, với các chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu đến cuối năm 2024, giảm 1/5 số hộ nghèo, cận nghèo so đầu năm theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia; hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án giảm nghèo; hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất - kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững; phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có ít nhất 1 thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững…

“Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện các dự án thành phần của chương trình trong năm 2024 trên phạm vi toàn thị xã, hướng tới hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo là DTTS Khmer, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ. Trong đó, tập trung vào công tác đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, hướng đến việc làm bền vững…” – Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá thông tin thêm.

Để Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao trong năm 2024, UBND TX. Tịnh Biên đề ra các giải pháp thực hiện trên nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các xã, ấp đặc biệt khó khăn. Cụ thể, UBND thị xã sẽ huy động vốn, lồng ghép nguồn lực để thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình trong năm 2024. Trong đó, ngân sách nhà nước giữ vai trò dẫn dắt, tạo động lực song song với việc huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Về cơ chế quản lý, UBND thị xã yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện theo quy định của Chính phủ trong tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; áp dụng thống nhất các cơ chế, quy trình trong thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình. Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 thị xã và cấp cơ sở để kịp thời điều phối các dự án, tiểu dự án đạt hiệu quả cao.

Trong công tác tuyên truyền, UBND TX. Tịnh Biên tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức người dân trong giảm nghèo bền vững. Phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam đối với người nghèo. Khơi dậy ý chí tự lực tự cường, chủ động vươn lên của người nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

“Trên cơ sở phân công cụ thể các phòng, ban, ngành thị xã và các địa phương trong thực hiện từng phần việc cụ thể của chương trình, chúng tôi đang hướng đến mục tiêu sẽ nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo đa chiều và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị xã trong năm 2024, hướng đến xây dựng Tịnh Biên trở thành đô thị năng động ở vùng biên giới” – Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá khẳng định.

THANH TIẾN