Tiêu điểm

Hướng dẫn thi đua, khen thưởng lĩnh vực công tác dân tộc

PV 23/03/2024 - 07:11

Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-UBDT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với lĩnh vực công tác dân tộc.

Thông tư nêu rõ tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu "Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc". Theo đó, danh hiệu "Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc" được xét tặng cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua do Ủy ban Dân tộc tổ chức và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 26 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đối tượng xét tặng danh hiệu "Cờ Thi đua của Uỷ ban Dân tộc" là các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua của các cụm, khối thi đua do Uỷ ban Dân tộc tổ chức. Các cụm, khối thi đua được thành lập theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Hoạt động của cụm, khối thi đua thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ.

Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Uỷ ban Dân tộc phát động;

Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc;

Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" hoặc có liên tục 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở;

Cá nhân trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc có nhiều cống hiến trước khi nghỉ hưu luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm thì đơn vị có cá nhân nghỉ hưu xem xét, đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm khen thưởng. Cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

trao-bang-khen-cho-27-nguoi-dan-toc-thieu-so-tieu-bieu-tai-tuyen-quang-1295-17110999565581865011281.jpeg
Thi đua, khen thưởng lĩnh vực công tác dân tộc

Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" (Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Ủy ban Dân tộc để tặng cho cá nhân đã có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ủy ban Dân tộc xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (ngày 03 tháng 5 hàng năm) và xét tặng vào dịp khác theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Kỷ niệm chương chỉ tặng một lần cho mỗi cá nhân, không truy tặng.

Kỷ niệm chương được xét tặng cho các cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Đối với cá nhân công tác trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên đối với nam, 12 năm trở lên đối với nữ tính đến thời điểm xét tặng Kỷ niệm chương.

Đối với cá nhân ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc: Là người dân tộc thiểu số được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân, Thầy thuốc nhân dân.

PV