Đời sống

Kết quả chương trình mục tiêu Quốc gia vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi

Thành Long 14/03/2024 - 08:56

Kết quả giải ngân thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch.

Cụ thể, tổng kế hoạch vốn đã phân bổ cho tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 gần 1.800 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.600 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh.

giai_ngan.jpg
Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương tăng tốc giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

Đến hết tháng 1/2024, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gần 660 tỷ đồng, đạt 36,7% tổng số vốn đã giao giai đoạn 2021-2025.

Các địa phương thụ hưởng chương trình khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi như Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà… tỷ lệ giải ngân rất thấp. Bên cạnh nguyên nhân khách quan còn nhiều nguyên chủ quan. Đó là việc rà soát số liệu để làm cơ sở phân bổ vốn và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm của các huyện chưa sát với nhu cầu thực tế và kế hoạch giai đoạn đã được phê duyệt, gây khó khăn trong công tác tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ vốn và triển khai thực hiện. Công tác lập kế hoạch, thẩm định kế hoạch, dự toán thực hiện các Dự án, Tiểu dự án, nội dung thành phần của các xã, các Phòng chuyên môn của huyện còn thiếu sót dẫn đến việc tổ chức thực hiện một số nội dung chưa đảm bảo quy định…

Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Về giải ngân, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh xuyên suốt là các sở, ban ngành, các địa phương phải tập trung giải ngân 100% vốn được giao. Đối với nguồn vốn mà đối tượng không còn hoặc không có cơ chế để chi thì phải đề xuất chuyển sang mục tiêu khác, chuyển chương trình khác mà vẫn nằm trong chương trình chính và không thay đổi mục tiêu và đối với nguồn vốn không còn đối tượng chi và không còn nguồn để thực hiện nữa thì phải đề xuất UBND tỉnh hoàn trả lại Trung ương”.

Thành Long