Tiêu điểm

Tự hào Đảng quang vinh, vững mạnh toàn diện

Hải Thanh 01/02/2024 - 17:36

Một mùa xuân mới lại về. Đất nước mừng Đảng, mừng Xuân trong tâm thế thẳng tiến về phía trước, với một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng tiên phong - 94 mùa Xuân kiên trung, anh dũng, luôn vượt lên chính mình, đổi mới, trí tuệ, dẫn dắt dân tộc, cùng Nhân dân tiến bước trên con đường độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.

Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng

Thực tiễn cách mạng nước ta 94 năm qua đã khẳng định: Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Với đường lối chính trị đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam đã làm nên những mốc son lịch sử chói lọi trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Thắng lợi của hai cuộc trường kỳ kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên phạm vi cả nước, đưa đất nước bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH.

Kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và lịch sử dân tộc lựa chọn, Đảng ta, dân tộc ta đã vượt qua biết bao gian nan, thử thách cam go, kiên trì nghiên cứu, vận dụng sáng tạo lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

anh-bai-dang-quang-vinh-1.jpeg

Trước sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc và của Nhân dân Việt Nam làm mục tiêu phấn đấu. Càng những lúc khó khăn, gian khổ, tư tưởng “dân là gốc” của Đảng càng được thể hiện rõ ràng, nhất quán thông qua những việc làm thiết thực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân”. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn gắn bó mật thiết với quần chúng yêu nước. Tôn chỉ, mục tiêu tối thượng của Đảng là vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc của Nhân dân…

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh, bằng tài năng, trí tuệ, bản lĩnh, nhất là sau 38 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh; với những kỳ tích tưởng rằng không bao giờ có được. Phát biểu tại Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay…”.

anh-bai-dang-quang-vih-3.jpg

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau chiến tranh, bằng tài năng, trí tuệ, bản lĩnh. Sau 38 năm đổi mới, ánh sáng mặt trời nâng bước dân tộc ta đi với bao niềm tin và hy vọng; biết nâng niu, trân trọng quá khứ từ ông cha dựng xây nền móng, biết chắt chiu bao giọt mồ hôi mà dựng cơ đồ. Đất nước thoát khỏi đói nghèo và đang vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng với tầm vóc của lịch sử ngàn năm văn hiến.

Từ một đất nước với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, phát triển sang nền kinh tế đa dạng, có tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ ngày càng lớn và cân đối trong tổng thể nền kinh tế. Quy mô nền kinh tế đạt trên 433 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khu vực.

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 4.400 USD năm 2023. Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức cao. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được hình thành và phát triển... Đến nay Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 nước, nâng cấp quan hệ và tạo ra mạng lưới đối tác chiến lược/đối tác toàn diện với 33 nước, trong đó có tất cả các nước lớn; Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh.

Lĩnh vực văn hóa ngày càng được quan tâm hơn, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí quy mô lớn. Công tác giáo dục, y tế đang dần được củng cố, có nhiều đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu học tập và khám, chữa bệnh của nhân dân. Các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động, người dân bị thiên tai, bão lũ được triển khai kịp thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định và tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân.

anh-bai-dang-quang-vinh-4.jpg

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai sôi động, bài bản, liên tục, thành công toàn diện, với sự kết hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Nhiều thành tựu đối ngoại quan trọng có tính lịch sử, tạo thời cơ, vận hội mới để phát triển đất nước.

Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; là biểu hiện sinh động, sáng ngời của “ý Đảng, lòng dân”...

Với Đảng vẹn tròn tin yêu

Đặc biệt, năm 2023 tiếp tục đánh dấu những điểm sáng trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, siết lại kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước. Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt được những thành công lớn, tạo bước chuyển mạnh mẽ. Nhìn từ tổng thể với phương châm bất biến: “đánh chuột không để vỡ bình”, Đảng ta đã có những bước đi, kế sách linh hoạt và sắc bén để từng bước giải quyết một vấn nạn nhức nhối, làm mất lòng dân mang tên "tham nhũng"! Không còn vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương soi rọi, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả khá toàn diện, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đưa ra ánh sáng và xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn, nhiều tổ chức và cá nhân vi phạm. Những kết quả quan trọng ấy là rất đáng ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, với chế độ.

anh-bai-dang-quang-vinh-5.jpg

Với 94 năm qua, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Đảng ta tiếp tục cầu thị tự phê bình, phê bình một cách nghiêm túc, thẳng thắn trên tinh thần các Nghị quyết Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với trọng tâm là kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống quan liêu, tham nhũng; tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động; củng cố tổ chức chặt chẽ; tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với Nhân dân, được Nhân dân đồng thuận, ủng hộ.

Sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta trong những năm tiếp theo đòi hỏi, thách thức bản lĩnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta, trước những khó khăn, thách thức cũng như những thời cơ, vận hội, phải “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam”, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm tiến tới tầm nhìn năm 2045.

Đồng thời, phát huy nguồn lực, sức mạnh và tiềm năng sáng tạo vĩ đại của toàn dân tộc,“phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên” nhằm hiện thực khát vọng vì một Việt Nam thịnh vượng, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

anh-bai-dang-quang-vinh-2.jpg

Để thực hiện được mục tiêu to lớn, cao cả đó, Đảng ta quyết tâm tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, thực sự là đạo đức là văn minh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển đất nước hùng cường đã và đang lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập. Niềm tin của nhân dân với Đảng tiếp tục được củng cố vững chắc, tạo ra sung lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đón xuân Giáp Thìn 2024 trong niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta quyết tâm phát huy ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; để mỗi mùa xuân về lại tràn ngập sắc xuân như Bác hằng mong muốn mùa xuân dài hơn với áo ấm, cơm no, với tự do, hạnh phúc, với cái tâm, cái thiện cho mỗi con người…

Hải Thanh