Chính sách

Đến năm 2025: Sẽ hỗ trợ đất ở, nhà ở cho 1.404 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

V. G 14/12/2023 - 10:50

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, nhà ở thuộc Dự án 1 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

2_20231211102202.jpg
Ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu cắt băng bàn giao nhà cho hộ nghèo ở huyện Khánh Sơn.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở cho hộ ĐBDTTS nghèo sinh sống trên vùng ĐBDTTS và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng ĐBDTTS và miền núi chưa có đất ở, chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, bị hỏng. Qua rà soát, tỉnh sẽ hỗ trợ đất ở, nhà ở cho 1.404 hộ thuộc các đối tượng nói trên. Trong đó, hỗ trợ đất ở cho 36 hộ với số tiền 46 triệu đồng/hộ từ ngân sách nhà nước và tạo điều kiện cho người dân vay tối đa 50 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội; hỗ trợ nhà ở cho 1.368 hộ với số tiền 80 triệu đồng/hộ từ ngân sách nhà nước và tạo điều kiện cho người dân vay tối đa 40 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện đề án. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh hướng dẫn quy trình, thủ tục, kinh phí cho vay theo nhu cầu và tiến độ thực hiện của các địa phương. UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện rà soát, bình xét, lập danh sách hộ gia đình được hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ đất ở theo quy định. UBMTTQ Việt Nam tỉnh tích cực vận động, tạo thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở; giám sát quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng mục tiêu và yêu cầu.

V. G