Đời sống xã hội

Xây dựng và nhân rộng mô hình đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số

N.Mai 04/12/2023 - 09:24

Đó là một trong những nội dung hoạt động của dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025).

Học sinh người Chứt tại xã Dân Hóa (Minh Hóa).
Học sinh người Chứt tại xã Dân Hóa (Minh Hóa).

Theo đó, từ nay đến cuối năm 2023, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình, đơn vị chủ trì dự án sẽ triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình đời sống văn hóa các DTTS tại địa bàn xã Dân Hóa (Minh Hóa) nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Với mục tiêu khai thác và phát huy được những nét tiêu biểu, độc đáo, đặc sắc trong đời sống văn hóa truyền thống của các DTTS trên địa bàn, dự án có sự tham gia, thụ hưởng của nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào DTTS; các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các bản vùng DTTS và miền núi; các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn xã Dân Hóa.

Các đối tượng tham gia dự án được tập huấn về phương pháp, kỹ năng xây dựng mô hình đời sống văn hóa của các DTTS; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; thực hiện hương ước, quy ước; công tác gia đình trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS gắn với phát triển du lịch; truyền dạy kỹ năng xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian; trình diễn xây dựng mô hình đời sống văn hóa...

Dự án cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc xây dựng cụm pano, sản xuất phim tài liệu về quá trình xây dựng mô hình đời sống văn hóa của các DTTS tại xã Dân Hóa.

N.Mai