Văn hóa

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch

Nh.V 24/11/2023 - 20:10

Mới đây, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức hội thảo khoa học “Thực trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Bình gắn với phát triển du lịch”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh.


Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.
Những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS tỉnh Quảng Bình được triển khai từ cấp tỉnh đến cơ sở. Văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào bước đầu được khai thác, phát huy giá trị, trở thành nguồn lực, sản phẩm du lịch, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa tương xứng với bề dày lịch sử và các giá trị văn hóa của địa phương. Một số loại hình văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị mai một, thất truyền. Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, các cơ chế chính sách về lĩnh vực quản lý liên quan đến văn hóa truyền thống chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác xã hội hóa trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch gặp nhiều khó khăn...

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã trình bày nhiều tham luận tập trung làm rõ một số cứ liệu phục vụ tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS tại Quảng Bình.

Các tham luận cũng đề xuất giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế, đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS tỉnh gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội thảo
Đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội thảo.
Hội thảo đã tập hợp 18 tham luận trong tổng số 30 tham luận để in thành bộ tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu văn hóa, trong đó có nhiều tham luận mang giá trị thực tiễn cao, như: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các DTTS trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay (thạc sĩ Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc), Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS gắn với phát triển du lịch (thạc sĩ Lê Minh Tuyên, Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình), Trang phục của đồng bào dân tộc Chứt (Phó giáo sư, tiến sĩ, NGUT Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam), Ngôn ngữ và giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS Quảng Bình (Giáo sư, tiến sĩ Trần Trí Dõi, nguyên giảng viên Trường Đại học KHXH-NV)…

Nh.V