Kinh tế

Điều chỉnh 65,077 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Phương Liên 13/11/2023 - 12:47

Tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 01/11/2023, HĐND tỉnh Kon Tum đã quyết nghị điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Số kinh phí điều chỉnh là 65,077 tỷ đồng.

capture.png
Trồng cây sâm dây là một hướng thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Ảnh: Phương Liên

- Trong đó Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt giảm 287 triệu đồng tại huyện Kon Rẫy.

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc giảm 419 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Đắk Glêi và huyện Kon Plông.

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 1,217 tỷ đồng, trong đó Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông có học sinh bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Ia H’Drai tăng 1,288 tỷ đồng, tại huyện Đăk Glêi giảm 71 triệu đồng.

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tăng 658 triệu đồng tại huyện Kon Rẫy.

Cũng tại Nghị quyết này, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đã quyết nghị đưa ra khỏi danh mục đầu tư năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dự án xây dựng mới Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đắk Hà, huyện Đắk Hà.

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình giảm 1,169 tỷ đồng tại Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc điều chuyển vốn được thực hiện đối với các dự án không có khả năng thực hiện hết cho các dự án có cùng mục tiêu, tính chất nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đã giao; đáp ứng nhu cầu vốn của các địa phương, đơn vị đang hấp thụ vốn tốt, tăng tỷ lệ giải ngân nhằm nâng cao hiệu quả của các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Phương Liên