Hỏi đáp pháp luật

Điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Vy Khanh 10/11/2023 - 09:43

Bạn Thào Thị Mi ở xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang hỏi: Điều kiện vay vốn và mức lãi suất theo chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ về cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi quy định như thế nào?

Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, các doanh nghiệp, hợp tác xã...thoát nghèo, phát triển bền vững.

Theo đó, 5 chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 gồm: Cho vay hỗ trợ đất ở; cho vay hỗ trợ nhà ở; cho vay hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý và cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và mỗi chính sách cũng được quy định cụ thể về đối tượng cho vay, điều kiện vay vốn, mục đích sử dụng vốn vay, mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi xuất cho vay để các địa phương triển khai thực hiện.

tn2.jpg
Ảnh minh họa.

Về vấn đề bạn muốn hỏi được quy định tại Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36 Nghị định 28/2022/NĐ-CP về cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị như sau:

- Đối tượng vay vốn bao gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo; Doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số.

- Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Đối với hộ nghèo, cận nghèo: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng điều kiện vay vốn theo chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo đang triển khai tại Ngân hàng Chính sách xã hội, có tên trong danh sách thành viên tham gia chuỗi giá trị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có phương án vay vốn phù hợp với mục đích sử dụng vốn vay.

+ Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: Được thành lập, hoạt động hợp pháp, có phương án sử dụng vốn vay để tham gia chuỗi giá trị và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận tham gia vào chuỗi giá trị; Được Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia thẩm định phương án vay vốn trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

- Mục đích sử dụng vốn vay: Khách hàng vay vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị.

- Mức cho vay, thời hạn cho vay:

+ Mức cho vay, thời hạn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia chuỗi giá trị theo Nghị định này áp dụng theo quy định hiện hành về chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

+ Mức cho vay đối với doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị tối đa là 2 tỷ đồng/khách hàng, Thời hạn cho vay tối đa là 5 năm.

- Lãi suất cho vay:

+ Lãi suất cho vay đối với hộ nghèo tham gia chuỗi giá trị theo Nghị định này bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.

+ Lãi suất cho vay hộ cận nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị theo Nghị định này bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất, kinh doanh đối với hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ.

+ Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Điều 38 Nghị định 28/2022/NĐ-CP quy định, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền chính sách, tổ chức, triển khai theo quy định tại Nghị định này; Phê duyệt dự án dược liệu quý và danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách vay vốn ưu đãi theo quy định tại Chương II, Chương III, Chương IV, Chương V, Chương VI Nghị định này; Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo công khai minh bạch, tránh chồng chéo, lợi dụng, trục lợi chính sách.

Như vậy, theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP, đối tượng được vay vốn cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo, doanh nghiệp (sản xuất, chế biến, kinh doanh), hợp tác xã theo quy định. Đây là những chính sách ưu đãi nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội.

Vy Khanh