Phát triển - Hội nhập

Khánh Hòa: Hỗ trợ hoạt động đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đ. Nguyên 10/10/2023 - 06:55

Tỉnh Khánh Hòa xác định, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là chương trình trọng điểm và dành nguồn lực để đầu tư phát triển khu vực này.

Với mục tiêu đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ các hoạt động thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Là một trong những địa phương tiên phong đưa Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trở thành một trong những chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG 1719.

Theo đó, giai đoạn I của chương trình (từ năm 2021-2025), dự kiến tổng nhu cầu vốn để thực hiện chương trình là hơn 1.166 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 698,6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 200,3 tỷ đồng, vốn tín dụng chính sách gần 241,4 tỷ đồng và vốn khác hơn 25,7 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê duyệt nguồn vốn để thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn I, trên 468 tỷ đồng.

ky-vong-doi-thay-vung-dong-bao-dan-toc-thieu.jpg
Vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Khánh Hòa đang đổi thay từng ngày

Tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu phấn đấu mức thu nhập bình quân của người DTTS tăng hơn 2 lần so với năm 2020 (hơn 28 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm giảm 4-5%; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 70% số trường học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; 35% số xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh đó, có 70% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người DTTS và đặc thù miền núi; đảm bảo đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS…

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi, tỉnh Khánh Hòa đã đề ra các giải pháp cụ thể như: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, bền vững, không dàn trải, tập trung cho các xã, thôn khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn đăng ký thoát khỏi thôn, xã đặc biệt khó khăn; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị có nhiều hộ đồng bào DTTS tham gia; phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, trọng tâm là 9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các khoản đầu tư được tập trung sử dụng giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch…

Để đạt được những mục tiêu quan trọng này, trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng, bổ sung các chính sách phù hợp, bố trí đủ vốn tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đặc biệt chú trọng giảm dần các chính sách mang tính hỗ trợ gây tâm lý trông chờ, ỷ lại, chưa khuyến khích người dân tự vươn lên thoát nghèo; chuyển sang đầu tư phát triển, tăng cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ có điều kiện, đầu tư cơ sở hạ tầng cho cộng đồng để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Khánh Hoà có 28 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi (gồm 20 xã khu vực III, 3 xã khu vực II, 5 xã khu vực I); có 66 thôn đặc biệt khó khăn; có 3 dân tộc gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 1227/QĐ-TTg, ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Dân tộc Raglai, dân tộc Ê-Đê và dân tộc Cơ Ho (T’rin).

Đ. Nguyên