đời sống văn hoá

Phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã phát triển sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO