đội ngũ cán bộ

Tây Nguyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số
Với dân số xấp xỉ 5 triệu người, trong đó có khoảng 1,6 triệu đồng bào dân tộc thiểu số, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của quốc gia. Một trọng tâm ưu tiên của các tỉnh trong khu vực là xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở Vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chỉ rõ, đây là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên hàng đầu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO