Tuyên Quang: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh

Tuyên Quang: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh

(DTTG) Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng phát triển văn hóa con người nơi đây trở thành động lực của sự phát triển.

Đăng bởi Thu Trang   Thứ ba, 17/05/2022 08:49

Bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, được ví như một “bảo tàng cách mạng” của cả nước. Những con người nơi đây đã tạo dựng nên các sắc thái văn hóa độc đáo, lưu giữ một bề dày giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số (DTTS) với một kho tàng giàu có những lễ hội đặc sắc, những làn điệu dân ca thắm đượm tình người. Mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này là sự kết tinh trong các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; kết tinh trong nếp sống, nếp nghĩ, tình cảm, tâm hồn người dân nơi đây.

Cây đa Tân Trào, Tân Trào, Tuyên Quang
Cây đa Tân Trào, Tân Trào, Tuyên Quang

Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, chia thành từng vùng khác nhau. Mỗi dân tộc lại có những nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán riêng, tạo nên sự đa dạng trong bản sắc vùng miền độc đáo. Ai đã tìm về nơi đây hẳn sẽ đắm say và nhớ làn Then, điệu Tính của dân tộc Tày, những câu hát Páo dung, tiếng kèn Pí lè của dân tộc Dao và câu hát Sình ca của người Cao Lan.

Trong những năm qua, Tuyên Quang luôn chú trọng bảo tồn, khuyến khích người dân tự phục dựng, giữ gìn và phát huy các phong tục tập quán đặc sắc đã có từ lâu đời, nhằm góp phần lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Để những giá trị văn hóa truyền thống này trở thành nguồn lực nội sinh góp phần xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyên Quang không chỉ là vùng quê giàu truyền thống cách mạng mà còn là mảnh đất đa bản sắc văn hóa dân tộc
Tuyên Quang không chỉ là vùng quê giàu truyền thống cách mạng mà còn là mảnh đất đa bản sắc văn hóa dân tộc

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các DTTS, tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích đồng bào DTTS thường xuyên sử dụng trang phục truyền thống và nâng cao ý thức trong việc lưu giữ, bảo tồn, khôi phục và lưu giữ những tinh hoa của dân tộc mình. Nhờ đó mà rất nhiều phong tục, tập quán đặc sắc như hát Then của dân tộc Tày, hát Páo dung, lễ Cấp sắc của dân tộc Dao, hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu, hát Sình ca của dân tộc Cao Lan,... được khôi phục và bảo tồn, dần trở thành món ăn tinh thần độc đáo của người dân cũng như thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến du lịch.

Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các lễ hội dân gian truyền thống của đồng bào dân tộc cũng được chú trọng khôi phục như: Lễ hội Lồng Tông ở các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình, lễ hội Cầu May đình Hồng Thái ở xã Tân Trào, lễ hội Động Tiên ở Hàm Yên, lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn ở Lâm Bình,... Nhờ những nỗ lực đó, đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết cộng đồng, hài hòa giữa con người với thiên nhiên núi rừng nơi đây.

Nghệ nhân Nhân dân Hà Thuấn dạy hát Then, đàn Tính cho các em nhỏ
Nghệ nhân Nhân dân Hà Thuấn dạy hát Then, đàn Tính cho các em nhỏ

Đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa không chỉ có ý nghĩa đối với lĩnh vực văn hóa mà còn có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh. Đại hội XIII của Đảng đề ra định hướng: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”.

Với tiềm năng hiện có cùng với những giải pháp đồng bộ, huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực sẽ giúp tỉnh Tuyên Quang thực hiện hiệu quả mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh đêt phát triển nhanh, bền vững.

Phụ nữ Dao đỏ thôn Bản Lục, xã Đà Vị (Na Hang) gìn giữ nghề thêu trang phục truyền thống
Phụ nữ Dao đỏ thôn Bản Lục, xã Đà Vị (Na Hang) gìn giữ nghề thêu trang phục truyền thống

Trong đó, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được duy trì, phát triển và hoạt động có hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương đã có nhiều mô hình, cách làm hay để vận động nhân dân hưởng ứng phong trào, việc bổ sung các nội dung vào quy ước của cộng đồng dân cư để người dân thấy rõ lợi ích và trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, phong trào đã tạo sức mạnh tập thể trong việc xây dựng nông thôn mới, làm đường bê tông, xây dựng xã, thôn, tổ dân phố văn hóa. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chỉ đạo thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó cùng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp... Hằng năm, số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa của toàn tỉnh trên 88%; hơn 80% số thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, bản, tổ dân phố văn hóa.

Việc xây dựng văn hóa trong chính trị gắn liền với việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tỉnh coi trọng thực hiện. Trong đó, coi trọng việc phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo Bác; cán bộ, đảng viên lựa chọn những việc cụ thể để đăng ký thực hiện việc làm theo. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương người thật, việc thật tiêu biểu với những việc làm thiết thực trong công tác, lao động, học tập và đời sống thường nhật. Nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng trường học; nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả; nhiều nghĩa cử cao đẹp xúc động lòng người trong giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo, hộ gặp khó khăn, hoạn nạn, nhất là trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình được tổ chức hàng năm thu hút khách du lịch
Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình được tổ chức hàng năm thu hút khách du lịch

Nhìn lại những năm qua, việc thực hiện xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghiêm túc; nhận thức của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng văn hóa và con người Tuyên Quang phát triển toàn diện được nâng lên rõ rệt.

Thời gian tới, bên cạnh việc phát huy tiềm năng, thế mạnh, tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết để văn hóa thực sự đi vào cuộc sống, thấm sâu vào mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội; tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa, con người văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội hóa văn hóa tạo môi trường tốt nhất để con người được phát triển toàn diện. Nâng cao chất lượng đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về văn hóa; thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Phụ nữ Cao Lan xóm 2, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) gói bánh chưng truyền thống.
Phụ nữ Cao Lan xóm 2, xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) gói bánh chưng truyền thống.

Phát huy các giá trị của nguồn tài nguyên văn hóa dân tộc để phát triển tỉnh Tuyên Quang bền vững không chỉ là sự quyết tâm và hành động của cả hệ thống chính trị, mà còn là sự nhận thức và chung tay của toàn dân, đặc biệt là đồng bào DTTS, những người lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc.

Thu Trang

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100