Đăk Tô – KonTum nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đăk Tô – KonTum nỗ lực xây dựng nông thôn mới

(DTTG) Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Đăk Tô, tỉnh KonTum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp để triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giảm nghèo bền vững, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Đăng bởi Thu Trang   Thứ ba, 06/09/2022 08:00

Người dân là chủ thể xây dựng NTM

Khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, Đăk Tô mặc dù là huyện thuần nông nhưng sản xuất nông nghiệp chưa phát triển, chưa xây dựng được vùng sản xuất chuyên canh. Bên cạnh đó, xuất phát điểm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện thấp; có 100% xã chưa đạt chuẩn về tiêu chí quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông...; thu nhập bình quân đầu người quá thấp (8,4 triệu đồng/người/năm)...

Người dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất, cây trồng để làm đường giao thông nông thôn
Người dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất, cây trồng để làm đường giao thông nông thôn

Đứng trước những khó khăn đó, huyện xác định muốn thực hiện thành công xây dựng NTM, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giảm nghèo bền vững phải huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở và sự tham gia tích cực của người dân, trong đó xác định người dân là chủ thể của quá trình xây dựng NTM.

Cùng với việc thành lập ban chỉ đạo các cấp, huyện Đăk Tô còn phát động phong trào thi đua “Huyện Đăk Tô chung sức xây dựng NTM”, ký kết giao ước thi đua để triển khai thực hiện đạt mục tiêu chương trình đề ra. Ngoài ra, huyện cũng căn cứ tình hình thực tế từng địa phương để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí, từng địa phương, tháo gỡ những khó khăn, hằng năm.

Trong suốt quả trình xây dựng NTM, người dân huyện Đăk Tô không chỉ đóng góp hàng chục nghìn ngày công lao động, tích cực tham gia lễ ra quân và phát động phong trào thi đua xây dựng NTM mà còn tình nguyện đóng góp hàng tỷ đồng, hiến hàng nghìn mét vuông đất, kiến trúc trên đất, hoa màu để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng.

Việc phát huy nội lực của cộng đồng, xác định người dân là chủ thể xây dựng NTM, với ý chí tự chủ, tự lực, tự cường của nhân dân, cùng với việc kết hợp triển khai hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước nên huyện Đăk Tô đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giảm nghèo. Theo đó, huyện đã có 3 xã Diên Bình, Tân Cảnh, Kon Đào đạt chuẩn xã NTM; các xã còn lại đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên. Điều đáng mừng hơn là tất cả các vùng nông thôn của huyện Đăk Tô ngày càng có nhiều đổi thay.

Huy động sức mạnh “nội sinh”

Để có được những thành quả này, ngoài sự hỗ trợ tích cực của Trung ương, của tỉnh, huyện Đăk Tô đã không ngừng nỗ lực huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chung tay góp sức của mỗi người dân. Đây là sức mạnh nội sinh giúp huyện đạt được những thành quả bước đầu trong xây dựng NTM. Trong đó, phải kể đến sự quyết liệt của chính quyền địa phương khi ban hành nhiều chương trình, nghị quyết để thúc đẩy xây dựng NTM.

Nhà Rông và một góc Quảng trường huyện Đăk Tô
Nhà Rông và một góc Quảng trường huyện Đăk Tô

Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ đều đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ, giái pháp trong xây dựng NTM. Huyện ủy đã xây dựng Chương trình số 20-CT/HU, ngày 8/7/2016 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 có tính đến năm 2025 trên địa bàn huyện đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí trong xây dựng NTM, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS.

Để đảm bảo thực hiện xây dựng NTM, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giảm nghèo bền vững theo lộ trình Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Tô lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban hành Đề án tổng thể pháp triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) NTM ở vùng đồng bào DTTS nhằm phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức cơ sở đảng, huyện luôn xác định sự tham gia tích cực của người dân, trong đó người dân là chủ thể luôn mang lại những hiệu quả tích cực trong quá trình xây dựng NTM, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giảm nghèo bền vững; nâng cao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, cơ chế chính sách trong việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội dựa trên tinh thần phát huy nội lực của cộng đồng, ý chí tự chủ, tự lực, tự cường của nhân dân là chính, kết hợp với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.

Nhân dân xã Ngọk Tụ tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng thôn Đăk Chờ
Nhân dân xã Ngọk Tụ tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng thôn Đăk Chờ

Để đạt được mục tiêu đó, Đăk Tô đã đồng loạt tổ chức ra quân xây dựng NTM nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Huyện kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Đăk Tô cho biết: Để thực hiện mục tiêu về xây dựng NTM trong năm 2022, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM theo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, gắn công tác tuyên truyền xây dựng NTM với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”; tăng cường sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm; triển khai xây dựng được các sản phẩm OCOP và các sản phẩm đặc trưng; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp kết hợp chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” để giữ vững những kết quả đã đạt được, đạt những thành quả cao hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị trong năm nay.

Ngoài ra, cùng với việc huy động các nguồn lực từ nhân dân, huyện Đăk Tô tập trung lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các nguồn vốn hỗ trợ phát triển nông nghiệp khác để cùng với nguồn ngân sách huyện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định. Huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện... đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, kết nối giữa vùng nguyên liệu với chế biến, tiêu thụ sản phẩm… góp phần nâng cao đời sống của người dân và đóng góp vào thực hiện mục tiêu về xây dựng NTM trên địa bàn.

Thu Trang

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100