Công cuộc tuyên truyền pháp luật ở vùng cao

Công cuộc tuyên truyền pháp luật ở vùng cao

(DTTG) Thời gian qua, các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đăng bởi Đức Bảo  Thứ tư, 06/04/2022 08:50
Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức
Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức

Tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức

Ngày 8/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1163/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”. Mục tiêu của Đề án là nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước; vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Sau khi triển khai thực hiện, Đề án đã được các bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá đạt hiệu quả cao. Hoạt động tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu biết đúng các quy định, tính nghiêm minh của pháp luật để chấp hành nghiêm túc. Tỷ lệ vi phạm pháp luật hằng năm giảm, năm sau thấp hơn năm trước.

Hiệu quả của Đề án có ý nghĩa chính trị sâu sắc, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Khẳng định và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân vùng biên giới, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, kiềm chế tội phạm. Các vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tình trạng di, dịch cư tự do và khiếu nại vượt cấp ở nhiều địa phương giảm nhiều so với giai đoạn trước.

Đặc biệt, ý thức quốc gia, chấp hành các quy chế, quy định về bảo vệ biên giới, trách nhiệm tố giác tội phạm của nhân dân được nâng lên. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Diện mạo vùng biên giới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, xây dựng vững mạnh.

Đa dạng phương pháp tuyên truyền

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi có nhiều dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, H'Mông, Kinh, Hoa, Sán Chay,... cùng sinh sống. Để đạt mục tiêu Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021” và tổ chức thực hiện bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã khảo sát tại 07 xã, qua đó lựa chọn xây dựng 02 mô hình điểm tại xã Đổng Xá (Na Rì) và xã Yến Dương (Ba Bể).

Tại mỗi mô hình điểm đều thành lập 01 nhóm nòng cốt gồm Bí thư, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, người có uy tín và đại diện các tổ chức đoàn thể ở thôn... trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đến người dân. Thực tế cho thấy, các mô hình đã phát huy được hiệu quả, được người dân đồng tỉnh ủng hộ.

Giai đoạn 2017 – 2021, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tổ chức 11 hội nghị tập huấn, tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, vận động cho 502 người; tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường tại 02 mô hình điểm, thu hút đông đảo người dân, học sinh tham dự.

Tổ chức tuyên truyền pháp luật ở Thanh Hóa
Tổ chức tuyên truyền pháp luật ở Thanh Hóa

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Ba Bể, UBND huyện Pác Nặm tổ chức 05 hội nghị tập huấn. Các nội dung cung cấp và truyền tải đều được tổng hợp, lấy nhu cầu từ cơ sở, vì vậy rất thiết thực, gắn liền với đời sống người dân, như: Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Bảo vệ môi trường; công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn...

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thông qua phương tiện thông tin đại chúng cũng được tăng cường. Cùng với đó, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức biên soạn và phát hành các tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật với 3.050 quyển bản tin công tác dân tộc, 600 quyển bản tin tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, 300 quyển sổ tay hỏi đáp pháp luật, 1.369 quyển sổ tay dành cho người có uy tín, in sao 100 băng đĩa hình tiếng dân tộc Mông và Dao, cấp 70 áp phích tuyên truyền cho 70 thôn có nguy cơ cao về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, 11 pa-nô và hơn 18.000 tờ gấp tuyên truyền.

Nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được một số kết quả thiết thực. Thông qua các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đã từng bước nâng cao nhận thức, hành vi chấp hành pháp luật của người dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

Từ thực tiễn triển khai Đề án, theo Ban Dân tộc tỉnh, để nâng cao chất lượng, hiệu quả gắn với việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc, trong thời gian tiếp theo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi cần được thực hiện thường xuyên, hướng tới mục tiêu “xóa nghèo pháp luật” cho người dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng.

Bên cạnh đó, chú trọng tập huấn, bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tuyên truyền, vận động. Đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, chú trọng các hình thức phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của từng địa bàn và từng nhóm đồng bào dân tộc thiểu số...

An ninh, trật tự được giữ vững

Cũng giống như Bắc Kạn, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, chính quyền và các ban ngành của tỉnh Thanh Hóa, nhất là Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động và tích cực phối hợp để tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề án.

Sau 5 năm thực hiện, Thanh Hóa đã tổ chức 1.854 hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật cho 181.782 lượt người tham gia; 257.152 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho 1.589.217 lượt người; phối hợp với các cơ quan báo chí đăng tải hơn 7.744 tin, bài tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các văn bản pháp luật mới được ban hành như: Luật Biên giới quốc gia, Luật Lâm nghiệp, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình...

BĐBP là “cầu nối” đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào
BĐBP là “cầu nối” đưa kiến thức pháp luật đến với đồng bào

Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh và các sở, ban, ngành còn thực hiện biên soạn, phát hành 1.127.983 cuốn truyền thông về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nội dung về giao thông, y tế, đất đai, môi trường… Xây dựng được 116 tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; 123 mô hình điểm pháp luật ở nhiều cơ quan, đoàn thể, thôn, bản, tổ dân phố và 60 mô hình tự quản về ANTT. Triển khai mô hình hoạt động tư vấn, can thiệp với 123 Câu lạc bộ pháp luật được thành lập ở nhiều cơ quan, đoàn thể, thôn, bản, tổ dân phố, như Câu lạc bộ “Trợ giúp pháp lý”, Câu lạc bộ “Phòng chống mua bán người”; mô hình “Cưới theo nếp sống mới”, mô hình “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình “Sản xuất giỏi công tác xã hội tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số”…

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật luôn được đổi mới, thông qua các cuộc thi, hội nghị biểu dương, lồng ghép qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ... Qua đó, các hành vi vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm hẳn. Đồng thời, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, nhiều hủ tục lạc hậu dần được loại bỏ. An ninh, trật tự địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ổn định, đồng bào cũng ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Đức Bảo

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100