Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

(DTTG) “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” là một trong 10 dự án trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đăng bởi LN  Thứ hai, 14/03/2022 11:00
Màn xòe Thái tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò
Màn xòe Thái tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò

Bảo tồn văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là một nội dung quan trọng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo trong suốt quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước. Với quan điểm nhất quán, Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định, văn hóa các dân tộc thiểu số là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất, đa dạng. Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ban hành và thực hiện đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo động lực để phát triển đời sống kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Phát triển kinh - tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số không chỉ có mục tiêu bảo tồn nói chung, mà để đạt được sự bền vững của các nội dung đầu tư, mục tiêu bảo tồn được gắn với mục tiêu phát triển du lịch.

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị triển khai thực hiện, Uỷ ban Dân tộc và Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (VHTT&DL) đã nghiên cứu, xác định các vấn đề ưu tiên để cùng nhau xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức thực hiện nội dung này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 1/10/2021, Uỷ ban Dân tộc và Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch cũng đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Bộ VHTT&DL giai đoạn 2021 - 2025. Trong giai đoạn này, hai cơ quan cam kết sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực VHTT&DL và gia đình; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS&MN; phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào DTTS&MN trong thời kỳ hội nhập và phát triển; phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, các dự án, tiểu dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Mới đây, Bộ VHTT&DL vừa có văn bản số 677/HD-BVHTTDL về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, đây là Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Mục tiêu của Dự án là khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào DTTS&MN để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người.

Theo đó, cần thực hiện Dự án trên các nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; phát huy tinh thần nỗ lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Dự án phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Ưu tiên lựa chọn các nội dung đầu tư có định mức cao hơn để tổ chức thực hiện đối với các đối tượng thụ hưởng; đảm bảo nguyên tắc không trùng lắp giữa các hoạt động, nội dung đầu tư của các Dự án đối với cùng một địa bàn, cùng một đối tượng thụ hưởng. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ việc thực hiện Dự án ở các cấp, các ngành. Phòng chống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Dự án.

Đối với 19 nhiệm vụ thành phần thuộc Dự án 6 được hướng dẫn cụ thể về đối tượng, phạm vi thực hiện, áp dụng, đối tượng thụ hưởng, nội dung thực hiện, các căn cứ về nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình định mức kỹ thuật đối với một số hoạt động liên quan, nội dung, quy trình thực hiện đối với các dự án thành phần có hỗ trợ đầu tư.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn trung ương và địa phương. Trong đó, nguồn vốn đầu tư Trung ương hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu; Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN; Hỗ trợ xây dựng mô hình bảo tàng sinh thái nhằm bảo tàng hóa di sản văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển cộng đồng và phát triển du lịch.

Đổi mới hệ thống chính sách về văn hóa dân tộc

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, các nội dung đầu tư đều phải hướng tới mục tiêu nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhìn chung, chính sách có thể đa dạng, nội dung chính sách cần phải tập trung giải quyết nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng các dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên chính sách nào cũng cần phải hướng đến việc tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Mục tiêu này cũng chính là định hướng quan trọng để góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN trong thời gian tới.

Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, cần ban hành các chính sách cụ thể, tập trung vào lĩnh vực bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, ngôn ngữ DTTS, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS; trong đó có chính sách cho các nghệ nhân tổ chức truyền dạy di sản văn hóa, chính sách đặc thù để thu hút các nguồn đầu tư từ xã hội hóa đối với các hoạt động Văn hóa Thể thao & Du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc truyền dạy văn hóa dân tộc thiểu số là rất cấp bách, khi các nghệ nhân gạo cội của các dân tộc đã ở tuổi trên 90 và đang dần thưa vắng.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số là một vấn đề cần thiết trong phát triển kinh tế du lịch, trong giáo dục truyền thống, đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Để công tác này đạt được hiệu quả mong muốn trong giai đoạn 2021 - 2030, Uỷ ban Dân tộc và Bộ VHTT&DL đều xác định cần phải tiếp tục đổi mới hệ thống chính sách về văn hóa dân tộc theo hướng cơ bản, đồng bộ, lâu dài.

Việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong thời gian tới.

Đây cũng chính là nhiệm vụ quan trọng, cụ thể và thiết thực trong việc góp phần thực hiện định hướng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021 tại Hà Nội: “Khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra”.

LN

  • ma code

CƠ QUAN CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Giấy phép số: 36/GP-CBC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 20/5/2021
Tổng Biên tập: NGUYỄN MẠNH HỒNG
Trụ sở 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội ĐT:024.3824.7204 - 0243.7379.192
Bản quyền thuộc về Báo Công lý. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.


Liên hệ Tòa soạn:
ĐT: 0243.9360.062 - 0243.7379.192
Email: phapluatdttg@gmail.com
Hotline: 0912.985.100